ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
bekendmaking in het staatsblad: de klassieke valstrik...

Dikwijls zijn het de benoemingen van mandatarissen en 頫uittreksels van akten die de meeste problemen stellen.

Ziehier wat de wet zegt:

« Art 9 : De akten betreffende de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, van de commissarissen en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, vermelden hun naam, hun voornamen, hun woonplaats, hun geboortedatum en -plaats of, ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, hun rechtsvorm, hun BTW-identificatienummer en hun zetel.

De akten betreffende de benoeming van de bestuurders, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, vermelden bovendien de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college.»

Valstrik 1- "De akten":

De wet verplicht een "uittreksel van de akte" (= uittreksel van het PV) ter griffie neer te leggen om aan het dossier toe te voegen.

In het algemeen doet het tweede exemplaar van Luik B van het Aanvraagformulier I dienst als akte-uittreksel maar men zal idealiter erover waken om de bekend te maken elementen door deze " stukken" van PV's te introduceren.

Voorbeeld: " Op (datum van) dd/mm/jjjj heeft de algemene vergadering goedgekeurd...".

Indien u de aanwezigheidsquorums en bijzondere meerderheden heeft geverifieerd, is het opportuun om het ook te vermelden om latere betwistingen te vermijden.

Valstrik 2 - "Beindiging van functies "렠:

Niet vergeten om zij die de RvB VERLATEN of hun hoedanigheid van mandataris van de VZW verliezen op de aanvraagformulieren te vermelden (Aanvraagformulier I - Luik B voor het akte-uittreksel EN Aanvraagformulier II - luik C)

Valstrik 3 - "Commissarissen":

U hoeft de benoeming van uw "Rekeningencommissarissen" bekend te maken. De term "commissaris" is voorbehouden voor bedrijfsrevisoren die moeten benoemd worden in zeer grote VZW's of in VZW's waarvan de specifieke goedkeuring deze last/benoeming oplegt

Valstrik 4: "Geboortedatum en plaats":

Un risque de confusion existe. Cette obligation s’applique TOUJOURS pour les nominations de mandataires (CF VOLET B – Formulaire I) mais n’est plus de mise pour les fondateurs qui doivent apparaître dans les statuts. Elle n’a en outre jamais concerné les simples membres de l’ASBL.

A noter : Le Volet C du formulaire II impose de remplir le numéro de registre national des personnes nommées ou révoquées. Pensez à leur demander à l’AG …

Piège 5 et 6 - l’étendue des pouvoirs ET la manière de les exercer

Ceci doit donc être extrait de votre PV d’AG (pensez-y !) et être repris en long et en large sur le volet B du formulaire I, éventuellement à la suite d’autres publications.

Plus d’info sur cet aspect « technique » ? Appelez la permanence téléphonique gratuite assurée pour ASSO.BE par notre partenaire A.S.B.HELP (02/660.15.30).