ASSO.be
Zandgroeflaan, 14
1160 BRUSSEL
Tel: 02 660 15 30
Fax: 02 660 13 30Site ontworpt door
Virtual Presence


© 2005 - Asso.be
Wettelijke vermeldingen

Indien u niet vertrouwd bent met juridische taal, ontdek vlug de formule «  snelle nazicht   » ! Raadpleeg ook de pagina over het gebruik van officiŽle aanvraagformulieren.

Article 2 - Les statuts d'une association sans but lucratif mentionnent au minimum :

In het rood, de nieuwe vermeldingen aangebracht door de wet van 2002.

1° de naam, voornamen en woonplaats van iedere stichter, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel ;

2° de naam en het adres van de zetel van de vereniging, alsook de vermelding van het gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert ;

3° het minimum aantal leden, dat niet minder mag zijn dan drie ;

4° de precieze omschrijving van het doel of van de doeleinden waarvoor zij is opgericht ;

5° de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden ;

6° de bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, alsook de wijze waarop haar beslissingen aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht ;

7° a) de wijze van benoeming, ambtsbeŽindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en de duur van hun mandaat ;

b) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, ambtsbeŽindiging en afzetting van de personen gemachtigd de vereniging overeenkomstig artikel 13, vierde lid, te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college ;

c) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, ambtsbeŽindiging en afzetting van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de vereniging is opgedragen overeenkomstig artikel 13bis, eerste lid, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college ;

d) geschrapt - programmawet 9 juli 2004 (B.S. 15/07/2004)

8° het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden ;

9° de bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval zij wordt ontbonden, welk vermogen tot een belangenloze doelstelling moet worden aangewend ;

10° de duur van de vereniging ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.

Terug